Одиторски услуги

Line
Одит     За осъществяване на одиторските си процедури ние използваме най-добрите и доказани световни практики и стандарти в областта на одита. Нашите услуги се предлагат от професионалисти с опит в различни отрасли, което ни позволява да разрешаваме сложните бизнес проблеми на клиентите ни и да им препоръчваме съответните превантивни мерки.

    Ръководителят на екипа ДЕС Даниел Иванов е включен в Списъка на регистрираните одитори по чл.102, ал.1 от КЗ, които имат право да заверяват годишните финансови отчети на застрахователи и презастрахователи.


    Нашите одиторски услуги включват:
 • Независим одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация
 • Ангажименти за одит на финансови отчети на застрахователни и презастрахователни дружества
 • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз
 • Ограничен преглед на финансови отчети
 • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства
 • Преобразуване на счетоводни отчети
 • Консултантски услуги в областта на финансовото отчитане
 • Финансов и данъчен дю дилиджънс

    Критерии за задължителен одит

   Годишните финансови отчети на следните предприятия подлежат на независим финансов одит съгласно Закона за счетоводството:
 • Малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
  a) балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;
  б) нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;
  в) средна численост на персонала за отчетния период – 50 души;
 • Средните и големите предприятия;
 • Предприятията от обществен интерес;
 • Средните и големите групи;
 • Групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
 • Всички дъщерни дружества и дружеството-майка, когато консолидираните финансови отчети подлежат на одит;
 • Предприятия, за които това изискване е установено със закон;
 • Акционерните дружества и командитните дружества с акции, с изключение на случаите, когато дружествата към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показатели:
  a) балансова стойност на активите – 700 000 лв.;
  б) нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.;
  в) средна численост на персонала за отчетния период – 10 души;
 • Някои юридически лица с нестопанска цел.

    За повече информация, моля свържете се с нас.