Счетоводни услуги

Line
   Счетовoдна къща Булдес 2006, предлага пълна гама счетоводни услуги, условно разделени в няколко модула:

Счетоводни услуги
 • Модул „Счетоводство“
  Включва текущото осчетоводяване на първични счетоводни документи, изготвяне на междинни и годишни финансови отчети по МСФО, НСС и US GAAP. Специфични анализи и справки според нуждите на клиента.
 • Модул „Личен състав и ТРЗ“
  Месечни и годишни справки и декларации към НАП, трудови и граждански договори, трудови досиета.
 • Модул „Консултантски услуги“
  Консултации по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, ЗАДС, ДОПК, ТЗ, оптимизиране на данъчните задължения.
 • Модул „Допълнителни услуги“
  Изготвяне на фактури и платежни нареждания, статистически форми, справки към БНБ,препоръки и избор на помощен софтуер за клиента.

    Ценообразуването е индивидуално, съобразено с конкретните особености на Вашата фирма.

    За повече информация, моля свържете се с нас.